Τί είναι το City Branding

  Η Νεανική Διαβούλευση διοργανώνεται από το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης, νεανικό σωματείο με έδρα την Κατερίνη που ιδρύθηκε το 2018 και πραγματοποιεί δράσεις (όπως η ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης και άλλες), και τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης.

  Image

  Ποια τα βήματα της διαδικασίας;

  1ο Βήμα: Νέοι ηλικίας 16-30 ετών, προερχόμενοι κατά βάση από πολιτιστικούς - νεολαιίστικους  συλλόγους της Πιερίας καθώς και μεμονωμένοι νέοι που ενδιαφέρονται για την πολιτιστική αναζωογόνηση του τόπου τους συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής απαντώντας παράλληλα σε σχετικό ερωτηματολόγιο με την ταυτότητα της περιοχής τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συλλόγων τους, εφόσον ανήκουν σε κάποιον από αυτούς. Οι νέοι αυτοί θα συμμετάσχουν στη συνέχεια στην ημερίδα της διαβούλευσης.

  2ο Βήμα: Όσοι συμμετέχοντες συμφωνήσουν θα γίνουν στη συνέχεια μέλη του δικτύου Νέων Εθελοντών Πολιτισμού του Νομού Πιερίας. Σκοπός της συνδιάσκεψης είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο νέων ανθρώπων σε όλο το Νομό που θα παράγει ιδέες για την διαμόρφωση της εικόνας του τόπου στον οποίο κατοικούν, ενώ η σχετική δράση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό: α) νεανικής διασύνδεσης μέσω της επανενεργοποίησης των δημοτικών/τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας, β) αξιοποίησης νέων ανοιχτών και συμμετοχικών μοντέλων χρηματοδότησης όπως οι συμμετοχικοί προϋπολογισμοί στους δήμους της χώρας και γ) διατήρησης, καταγραφής και προώθησης του πολιτισμού του νομού Πιερίας.

  3ο Βήμα: Οι νέοι που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω στο μητρώο προσέρχονται την καθορισμένη ημέρα στο χώρο διεξαγωγής της διαβούλευσης και συμμετέχουν στη συζήτηση καταθέτοντας τις εμπειρίες τους.

  Ποιος ο ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής και ποιοι την απαρτίζουν;

  Για την επιστημονική τεκμηρίωση της διαδικασίας καθώς και των πορισμάτων της διαβούλευσης συστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή από επιστήμονες, καθώς και ανθρώπους του πνεύματος, των γραμμάτων, των τεχνών, της έρευνας και τεχνολογίας, εξειδικευμένους σε ζητήματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της διαβούλευσης.

  Ο χαρακτήρας της επιτροπής θα είναι εποπτικός και επικουρικός στις ομάδες εργασίας των Νέων χωρίς να παρεμβαίνει στις ιδέες και στην διεξαγωγή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από την διαβούλευση.

  Η επιτροπή θα εργασθεί στους παρακάτω άξονες:

  Επεξεργασία κειμένων προς διαβούλευση, επεξεργασία προτάσεων για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας της διαβούλευσης, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους συμμετέχοντες, δημιουργία ερωτηματολογίου για τους συμμετέχοντες, καθορισμός των υπό συζήτηση στόχων της διαβούλευσης και επεξεργασία – αξιολόγηση των συμπερασμάτων της διαδικασίας.

  Τα μέλη της θα συμμετάσχουν στα αντίστοιχα με το αντικείμενο τους τραπέζια εργασίας για συντονισμό και mentoring των νέων.

  Image
  Image

  Πως θα διεξαχθεί η διαβούλευση & τι θα συζητήσουν οι συμμετέχοντες;

  Το σύνολο των ενδιαφερομένων θα κατανεμηθεί στα στρογγυλά θεματικά τραπέζια συζήτησης με βάση την προτίμηση που θα εκφράσουν συμπληρώνοντας σε ηλεκτρονική φόρμα τα τραπέζια που τους φαίνονται περισσότερο ελκυστικά. Σε κάθε τραπέζι θα υπάρχει συντονιστής που θα οριστεί από τους διοργανωτές αναλαμβάνοντας το συντονισμό της συζήτησης, την καταγραφή και παρουσίαση των συμπερασμάτων του τραπεζιού, καθώς και μέλος της επιστημονικής επιτροπής που θα εισηγείται και θα συνεπικουρεί τη συζήτηση με βάση την εξοικείωση του με το αντικείμενο.

  Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στη βάση της αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των τιθέμενων στόχων μέσα από σχολιασμό και κατάθεση διαφορετικών απόψεων.

  Μετά το πέρας της συζήτησης ο συντονιστής κάθε ομάδας θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα του τραπεζιού και στη συνέχεια θα τα υποβάλλει στην επιστημονική επιτροπή για λεπτομερέστερη επεξεργασία.

  Οι θεματικές των τραπεζιών είναι οι εξής:

  1. Το Μάρκετινγκ και Branding Τόπου ως εργαλείο στην ανάπτυξη των πόλεων της Πιερίας, Η Εικόνα του Tόπου (αρχιτεκτονική, urban design, communication design, logo design)
  2. Συμμετοχικός Σχεδιασμός στη Διαμόρφωση της Εικόνας μιας Πόλης
  3. Οινικές – Γαστρονομικές διαδρομές
  4. Θρησκευτικός τουρισμός στην Πιερία
  5. Μνημεία, Branding και Τόποι Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσα Προβολής της Ταυτότητας του Τόπου
  6. Η Ταυτότητα του Τόπου Μέσω Φεστιβάλ: Η πολιτιστική κληρονομιά, η δημιουργικότητα και οι πολιτιστικοί φορείς ως στοιχείο Προβολής της Ταυτότητας του τόπου.
  7. Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση εικόνας για έναν προορισμό
  8. Ψηφιακός πολιτιστικός σχεδιασμός – Έξυπνες Πόλεις
  9. Οι προοπτικές ανάδειξης του προσφυγικού χαρακτήρα της Κατερίνης
  10. Η κοινωνική καινοτομία, πολιτικές αλληλεγγύης και εθελοντισμός ως μέσο προβολής του τόπου
  11. Ο αθλητισμός ως μέσο προβολής και σφραγίδας του τόπου

  Χρειάζεται προετοιμασία;

  Κάθε ενδιαφερόμενος που υπέβαλλε αίτηση θα λάβει έγκαιρα σε χρονικό σημείο πριν τη διαβούλευση υποβοηθητικό υλικό τουλάχιστον για το τραπέζι στο οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή με χρήσιμες πληροφορίες, στοιχεία καθώς και τους στόχους της συζήτησης.

  Ενθαρρύνεται η ανάγνωση του υλικού για λόγους αποτελεσματικότερης προετοιμασίας και ειδικά στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων εκπροσωπεί πολιτιστικό σύλλογο για λόγους αποτελεσματικότερης αντιπροσώπευσης. Αυτό δεν συνεπάγεται, φυσικά, υπέρμετρη επιβάρυνση και δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει κανέναν ενδιαφερόμενο από το να δηλώσει συμμετοχή, ενώ σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαίο το στοιχείο του αυθορμητισμού για την κατάθεση απόψεων.

  Image

  Τι ακολουθεί μετά από τη Διαβούλευση;

  Ημερίδα: Αφού, λοιπόν, η Διαβούλευση ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα συμπεράσματα για κάθε θεματικό τομέα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε ανοιχτή ημερίδα για το κοινό της Πιερίας. 

  Άτυπο δίκτυο εθελοντών πολιτισμού: Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιδιώξουν τη συμμετοχή τους σε αυτό, μπορεί να ξεκινήσει η παράλληλη λειτουργία του σε επίπεδο Νομού, αλλά και Δήμων. Σκοπός του δικτύου αυτού θα είναι η καταγραφή των ιδεών, η προώθηση της ιδέας της πολιτιστικής αναβάθμισης της εικόνας της περιοχής κ.α. με την ανάλογη συμβουλευτική καθοδήγηση.

  Μέσα από θεματικά εργαστήρια (ανά Δήμο και ανά περιοχή) μπορεί η μελέτη του ζητήματος της πολιτιστικής διαχείρισης να γίνει περισσότερο εξατομικευμένη, να προσεγγιστούν καλές πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να εξοικειωθούν οι νέοι με τη δημιουργία και υλοποίηση σχετικών προτάσεων. Τέλος, οι νέοι εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων θα αναλάβουν την υποχρέωση να καταθέσουν και να προβάλουν στο σύλλογο τους πορίσματα της διαβούλευσης επεκτείνοντας τη δυναμική του εγχειρήματος. Μέσα από δράσεις

  Image

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη
  Image