Συμμετοχικός Σχεδιασμός στη Διαμόρφωση της Εικόνας μιας Πόλης

  Συμμετοχικός Σχεδιασμός στη Διαμόρφωση της Εικόνας μιας Πόλης

  1. Εκπαίδευση των Νέων σε σχέση με τα μοντέλα συμμετοχικού σχεδιασμού

   

  1.1 Προώθηση της ιδέας του συμμετοχικού σχεδιασμού μέσα από τη διοργάνωση δράσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών από νεανικές ομάδες

   

  1.2 Διοργάνωση Σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων που θα εξοικειώνουν τους νέους με την ιδέα του συμμετοχικού σχεδιασμού

   

  2. Συγκρότηση ομάδων νέων σε συνεργασία με φορείς που προωθούν τον συμμετοχικό σχεδιασμό

   

  2.1 Δημιουργία ομάδας - επιτροπής από νέους της πόλης (μεμονομένους ή εκπροσώπους φορέων) με σκοπό τη διερεύνηση των δημοσίων χώρων της πόλης

   

  2.2 Καταγραφή των χώρων που επιδέχονται βελτίωση και παρεμβάσεις

   

  2.3 Σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίου με σκοπό τη συλλογή εμπειρικής πληροφορίας για τους χώρους αυτούς

   

  2.4 Συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα που διαθέτουν εκπαιδευτικά προγράμματα για το συμμετοχικό σχεδιασμό

   

  2.5 Δημιουργία εργαλείων για την διαχείριση της πληροφορίας στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, διάχυσης, επεξεργασίας, αποθήκευσης κ.α με σκοπό την καταγραφή ή αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών για το αστικό περιβάλλον της πόλης

   

  2.6 Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό:

  α) Την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το συμμετοχικό σχεδιασμό

  β) Τη δημιουργία – αξιολόγηση σχεδιασμού γ) Την ιεράρχηση των βασικών προτεραιοτήτων και ενδεικτικών κατευθύνσεων πολιτικής

  δ) Υποβολή προτάσεων από πολίτες 

  1. Δημιουργία δικτύων και βιωματικών εργαστηρίων για την περαιτέρω προώθηση της ιδέας

   3.1 Σχεδιασμός και διενέργεια εργαστηρίων (θεματική ζωγραφική, πίνακες διάθεσης, στήσιμο συνεργατικής μακέτας, επιτραπέζια, χάρτες από μνήμης κ.α.), συζητήσεων (ενημέρωση, θεματικές ομάδες, τοποθετήσεις, παρουσιάσεις κ.α.), ερωτηματολογίων (συνεντεύξεις, πόρτα- πόρτα, περαστικοί, ιστορίες από παλιούς), κ.α.

  1. Συμμετοχή των πολιτών - Feedback 

  4.1 Προώθηση της Ανοιχτότητας και των open data. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός προϋποθέτει την ανοιχτότητα των δεδομένων  και την ακώλυτη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε αυτά

  4.2 Ψηφιακή ανάρτηση πληροφοριών, πρόσβαση στα δεδομένα συμμετοχικών εργαστηρίων

   

  1. Καμπάνια πληροφόρησης στο κοινό της πόλης για τα οφέλη του συμμετοχικού σχεδιασμού

   

  5.1 Ανοιχτή συζήτηση της γειτονιάς γύρω από τους θεματικούς αυτούς άξονες

   

  5.2 Καταγραφή και χαρτογράφηση κοινωνικών τάσεων, δυναμικών, απόψεων, συνηθειών και προτιμήσεων γύρω από τον δημόσιο χώρο

   

  5.3 Ενημέρωση του κοινού σε σχέση με το δικαίωμα στον δημόσιο χώρο της πόλης

   

  1. Επαφή με διεθνείς καλές πρακτικές

   

  6.1 Μελέτη καλών πρακτικών - παραδειγμάτων που έχουν υιοθετήσει πόλεις του εξωτερικού

   

  6.2 Διασύνδεση με πόλεις του εξωτερικού που αξιοποιούν το μοντέλο συμμετοχικού σχεδιασμού

   

  6.3 Αξιοποίηση του προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την διοργάνωση διεθνών ανταλλαγών νέων σε ευρωπαϊκές πόλεις που διαθέτουν επιτυχημένα μοντέλα συμμετοχικού σχεδιασμού

   

  1. Δημιουργία και παρουσίαση του μοντέλου «Συμμετοχικού προϋπολογισμού» προσαρμοσμένο σε νεανικές δράσεις στους τοπικούς φορείς

   

  7.1 Μελέτη του μοντέλου “Συμμετοχικού Προϋπολογισμού για τη Νεολαία” που εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη” και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Com’ n’ Europe.

   

  7.2 Αξιοποίηση διεθνούς τεχνογνωσίας και επαφών για τη δημιουργία εξατομικευμένης πρότασης για τις ανάγκες της Κατερίνης

   

  7.3 Κατανόηση και υιοθέτηση του μοντέλου από τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος, Περιφέρεια)

  Date

  22 Φεβρουαρίου 2018

  Tags

  Αθλητισμός